Kwaliteit

Kwaliteit hoog in het vaandel

Vitras heeft de tevredenheid en de kwaliteit van onze zorg-, hulp- en dienstverlening bovenaan de agenda staan. We willen een zelfkritische en transparante organisatie zijn. Om dit te bereiken, zullen we onze kwaliteit regelmatig uitvragen onder, en bespreken met onze clienten en relaties.

Onderdelen van deze kwaliteit zijn:

Certificering volgens de HKZ

Vitras is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Het keurmerk HKZ bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks wordt getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.

Blijvend verbeteren
De onderzoeker van KIWA beschrijft Vitras als een bruisend geheel waar met veel spirit wordt gewerkt. Concreet betekent dit dat Vitras cliënten centraal stelt, goed georganiseerd is, blijft werken aan verbetering van het aanbod en betrouwbare resultaten presenteert volgens de normen die de HKZ daaraan stelt.
Lees meer over HKZ

Brancheorganisaties
Vitras is lid van de brancheorganisaties ActiZ, de MOgroep en de NVVK. Deze lidmaatschappen bieden veel voordelen als het gaat om het delen van actuele kennis en belangenbehartiging. Vitras levert een actieve bijdrage aan de brancheorganisaties door vraagstukken te signaleren en oplossingen te communiceren.

Cliënttevredenheidsonderzoeken

Vitras onderwerpt haar diverse dienstverleningsonderdelen regelmatig aan een clienttevredenheidsonderzoek. Op deze manier krijgt zij regelmatig feedback over kwaliteit en tevredenheid, wat zij kan gebruiken voor verbetering en eventueel aanpassing van haar dienstverlening.

 • Cliënten Begeleiding geven Vitras een 8,1
  Vitras heeft Motivaction International B.V. eind 2016 onafhankelijk onderzoek laten doen naar de tevredenheid van haar cliënten Begeleiding.
  De resultaten die Vitras laat zien in de cliënttevredenheidsmeting zijn positief. Cliënten Begeleiding zijn zeer tevreden met hun begeleider en de ondersteuning die zij ontvangen. Het intensieve contact tussen begeleider en cliënt is gebaseerd op onderling respect en een sterk vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners. Zij waarderen onze dienstverlening met een 8,1. Vitras wordt ervaren als respectvol, duidelijk en deskundig en als organisatie die vertrouwen en meer regie over het eigen leven geeft. 55% geeft aan Vitras (zeer) waarschijnlijk aan te bevelen bij anderen. In 2018 wordt dit onderzoek herhaald.
  Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek Begeleiding 2016 (pdf)
   
 • Cliënten verpleging en verzorging bevelen Vitras aan
  Vitras heeft Motivaction International B.V. eind 2015 onafhankelijk onderzoek laten doen naar de tevredenheid van haar cliënten Verpleging en Verzorging. De resultaten die Vitras laat zien in de cliënttevredenheidsmeting zijn positief. De meeste cliënten zijn tevreden over de dienstverlening die zij ontvangen en zouden de dienstverlening ook aan anderen in hun omgeving aanbevelen. De beeldvorming onder cliënten is dat zij weten wat ze van Vitras kunnen verwachten. Cliënten hebben vertrouwen in de deskundigheid en professionaliteit van Vitras als zorgaanbieder. In 2017 wordt dit onderzoek herhaald.
  Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek verpleging en verzorging 2015 (pdf)

Beleid

Vitras ontwerpt regelmatig nieuw beleid of past verouderd beleid aan om haar visie rondom kwaliteitsaspecten duidelijk weer te geven. Dit wordt zorgvuldig opgenomen in het handboek Kwaliteitszorg. Daarmee komt ze tegelijkertijd tegemoet aan de steeds strengere eisen rondom zorginkoop en zorgdienstverlening.

Zorgkaart Nederland

Vitras is al jarenlang als organisatie te waarderen via Zorgkaart Nederland. Sinds 2016 heeft zij de mogelijkheid om haar te waarderen, uitgebreid met haar 20 locaties. Deze manier van waarderen heeft zij ingebed in haar reguliere proces van zorgevaluatie.

Vitras ziet de site van Zorgkaart Nederland als een actuele tool om haar kwaliteit van dienstverlening op regelmatige wijze onder de loep te nemen. Reacties van clienten worden zorgvuldig behandeld en zo nodig beantwoord. Indien actie wordt gevraagd, wordt dit in gang gezet en gemonitord.

Waardeer ons op Zorgkaart Nederland

Cliëntpanels

Via cliëntenpanels vraagt Vitras naar uw ervaringen met de dienstverlening van Vitras en nog veel meer. Uw wensen, uw ervaringen en uw mening worden graag gehoord, om als zorgaanbieder zo goed mogelijk in te spelen op dat wat u belangrijk vindt. Mantelzorgers kunnen ook deelnemen aan de cliëntenpanels.

Een paar keer per jaar worden paneldiscussies georganiseerd waar per keer met 6 tot 8 cliënten wordt gesproken over de dienstverlening van Vitras. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt. De eerste panels hebben plaatsgevonden in april. Zodra er opnieuw panels plaatsvinden en Vitras wederom cliënten zoekt voor deelname, dan wordt dat hier op de site aangegeven.

Rondetafels zorgverzekeraars en gemeenten

Vitras verbindt…

Binnen Vitras staat dit jaar het thema ‘Samen voor kwaliteit’ centraal. Binnen dit thema laten we eigen medewerkers, cliënten, relaties en ketenpartners meedenken over kwaliteit (zowel in proces als dienstverlening van de zorg). Voor onze belangrijkste opdrachtgevers organiseren we onder de naam ‘Vitras verbindt’ een aantal rondetafelsessies. Op 17 mei vond de eerste rondetafelsessie plaats, met beleidsmakers van gemeenten en zorgverzekeraars uit ons werkgebied.

Tijdens deze sessies wil Vitras graag haar visie delen op een verdere integratie van de domeinen zorg en welzijn, vanuit cliëntperspectief en ten eerste vanuit het thema dementie, dat nu actueel is. Het verbinden van financiers en ketenpartners rondom cliëntgroepen kan naar onze overtuiging zowel voor de cliënt als voor de financiers en ketenpartners voordelen opleveren. Vitras ziet concrete kansen in het feit dat zij in wijken in zowel in de (ZVW-gefinancierde) wijkverpleging als in de (WMO-gefinancierde) persoonlijke begeleiding actief is.

De uitkomsten van de rondetafel van 17 mei gebruiken we tijdens de volgende rondetafel op 29 september, waaraan  beleidsmakers van zorgverzekeraars en wethouders van gemeenten deelnemen. Tijdens deze rondetafel zijn ook Dinie van der Linden (bestuurder Vitras), de heer H. Nies van Vilans en andere relevante specialisten van Vitras aanwezig.

 

 

Vitras. Samen voor Kwaliteit

Vitras heeft uw tevredenheid en de kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening bovenaan de agenda staan. We staan samen met u, medewerkers, zorgverzekeraars, gemeenten en partners voor kwaliteit!