Privacy

Algemeen

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Vitras gaat zeer zorgvuldig om met de persoonlijke en medische gegevens van u als cliënt. Uw gegevens zijn alleen in te zien door de medewerkers van Vitras die direct bij de zorg- of hulpverlening aan u betrokken zijn. Bovendien hebben alle medewerkers van Vitras een geheimhoudingsplicht.

Werken bij Vitras

 

Als je solliciteert bij Vitras geef je jouw gegevens aan ons door en geef je ons toestemming deze gegevens te verwerken en op te slaan. De door jou verstrekte informatie wordt door ons gebruikt om contact met je te houden als we passende vacatures of interessante bijeenkomsten voor jou hebben. Jouw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden en worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat alle bij jouw sollicitatie en registratie opgegeven documenten zoals een cv, identiteitsbewijs en overige persoonsdocumenten door Vitras mogen worden gebruikt en opgeslagen. Mocht je jouw gegevens willen laten verwijderen uit ons registratiesysteem, dan kun je hiertoe een schriftelijk verzoek sturen naar werkenbij@vitras.nl.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemene Vitras beleid rond werving en selectie en is gebaseerd op de NVP-Sollicitatiecode.

Jeugdgezondheidszorg

Wij werken in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) met een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).  Het DD JGZ zorgt voor een uniforme manier van werken en registreren. Hierdoor worden de werkprocessen beter gevolgd, is het dossier beter leesbaar en wordt de overdracht van dossiers verbeterd.

Artsen, verpleegkundigen en assistenten in de Jeugdgezondheidszorg voegen informatie toe aan het DD JGZ. Zij doen dit voor de kinderen die zij in zorg hebben. Geanonimiseerd en op geaggregeerd  niveau, worden de gegevens uit het DD JGZ ook gebruikt door de JGZ-organisatie en aangeleverd aan de Inspectie voor de Volksgezondheid en bijvoorbeeld de gemeente. Omdat het DD JGZ een medisch dossier is, mogen de gegevens over individuele kinderen alleen door de direct betrokken JGZ-zorgverleners worden ingezien. Op deze website vindt u informatie over de achtergronden en het gebruik van het DD JGZ en informatie over de rechten van kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers).

» Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)

Smartphones en tablets

Werkgever en medewerker tekenen een gebruikersovereenkomst nadat de werkgever een mobiele telefoon/smartphone of tablet aan de medewerker heeft verstrekt. In deze gebruikersovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen ten aanzien van het gebruik hiervan.

Artikel 1 - Voorwaarden
1.  De mobiele telefoon wordt in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van Vitras.
2.  De Medewerker is verplicht om de GSM tijdens zijn/haar werk bij zich te dragen en aan te hebben staan, tenzij hierover met de leidinggevende andere afspraken zijn gemaakt.
3.  Bovenaan de Overeenkomst staat het 06-nummer en het Imei-nummer vermeld, of het serienummer als het apparaat geen telefoon is.
4.  Op de Overeenkomst zijn de artikelen 7A: 1777 t/m 7A: 1790 van het burgerlijk wetboek over bruikleen van overeenkomstige toepassing behoudens artikel 7A: 1787 BW.
5.  De werkgever kan de GSM ten alle tijden terug vorderen.
6.  Met het ondertekenen van de Overeenkomst vervalt een eventueel eerder getekende gebruikersovereenkomst mobiele telefoon.
7.  De Medewerker is zich er van bewust dat kosten boven het normbedrag, dat is genoemd in .............................. ingehouden worden op het salaris. De Medewerker mag de GSM niet privé gebruiken, maar enkel voor de werkzaamheden voor de Werkgever.
8. Medewerker geeft wijzigingen in de tenaamstelling direct door aan ICT door middel van het digitale formulier Wijziging ICT producten en diensten. Deze is terug te vinden op Vitrine (Intranet), onder Algemeen, Aanvraagformulieren.

Artikel 2 - Zorgvuldig gebruik
1.  Medewerker verklaart de in bruikleen gekregen GSM in goede staat te hebben ontvangen.
2.  Medewerker is volledig verantwoordelijk voor de GSM en verplicht zich als een goed huisvader betaamt zorg te dragen voor de goede staat en de conditie van de GSM. Het vorenstaande houdt onder meer in dat hij zich zal houden aan alle regels die Werkgever dienaangaande oplegt.

Artikel 3- Technisch
1.  Bij storing dient de Medewerker contact op te nemen met de Helpdesk (0030 – 880
21 86) of de Zorgadministratie (030 - 880 21 28 / 030 - 880 21 13).
2.  De Helpdesk is op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren (08.00 – 17.30 uur).
3.  De mobiele telefoon wordt geblokkeerd op het moment dat driemaal de verkeerde pincode is ingegeven. De mobiele telefoon zal dan vragen om de PUK-code. Als de Medewerker  deze niet meer heeft, kan deze d.m.v. een e-mail aan de Helpdesk worden opgevraagd.

Artikel 4 - Verlies / diefstal
1.  Bij verlies of diefstal dient de Medewerker dit direct te melden aan:
a.  Binnen kantooruren: Helpdesk (030 – 880 21 86) of de Zorgadministratie (030- 880 21 28 / 030 - 880 21 13).
b.  Buiten kantooruren: KPN Telecom:  (06 – 12 00 12 00, vanuit het buitenland +31 6 12 00 12 00, 24 uur per dag). De gegevens die door KPN Telecom worden gevraagd staan op de Overeenkomst vermeld. De eerstvolgende werkdag dient de Medewerker hiervan ook nog melding te maken bij de Helpdesk.
c.   Manager van de Medewerker.
d.  De politie.
Medewerker dient zelf aangifte te doen en het proces verbaal te sturen naar de Helpdesk.
2.  Bij verlies van de mobiele telefoon wordt de SIM-kaart geblokkeerd en kan Medewerker m.b.v. het aanvraagformulier (zie Vitrine (Intranet), Algemeen, aanvraagformulier) een vervangend toestel aanvragen.
3.  De schade die Werkgever lijdt door opzet en/of (bewuste) roekeloosheid van Medewerker, wordt door Medewerker volledig aan Werkgever vergoed.
4.  Schade door verlies, diefstal of beschadiging komt, tenzij Medewerker kan bewijzen dat deze niet aan hem is toe te rekenen, voor rekening van Medewerker.
5.  De GSM mag nooit onbeheerd worden achtergelaten. Dit wordt aangemerkt als bewust roekeloos gedrag zoals genoemd onder lid 3 van dit artikel.
6.  Alle bepalingen gelden binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5 - Verbod
Het is de medewerker verboden om de GSM aan derden in gebruik te geven of anderszins de GSM te ontvreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren of in onderhuur te geven.

Artikel 6 – Beëindiging van gebruik GSM
Het recht op gebruik van de GSM door de Medewerker kan door de Werkgever met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere ingebrekestelling worden beëindigd indien:
1.  Medewerker uit dienst treedt of een andere functie aanvaardt waarbij geen GSM is vereist. Het toestel inclusief adapter, SIM-kaart en gebruiksaanwijzing dienen in
goede staat en onbeschadigd ingeleverd te worden bij de manager van de medewerker, die deze zal retourneren naar ICT.  De medewerker ontvangt een getekend ontvangstbewijs.
2.  Medewerker op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst, of anderszins wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden;
3.  Medewerker langer dan één maand achtereenvolgend arbeidsongeschikt is;
4.  Medewerker in strijd handelt met uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen;
5.  Indien Werkgever van oordeel is dat het niet meer noodzakelijk is dat Medewerker beschikt over een GSM;
De Medewerker zorgt ervoor dat bij inlevering van het toestel eventuele ingeschakelde sms-diensten of abonnementen op sms-diensten zijn afgemeld. Eventuele kosten voor
niet afgemelde diensten blijven voor rekening van de Medewerker.

Artikel 7 - Einde dienstverband en boete
De Medewerker is op grond van artikel 6 verplicht de aan hem/haar ter beschikking gestelde GSM onverwijld op de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt dan wel op het
eerste verzoek van Werkgever, in goede staat aan de Werkgever ter beschikking te stellen. Voor elke dag dat de medewerker nalatig is, is de werknemer aan de werkgever een boete van euro 25,-- verschuldigd, onverminderd het recht van de Werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen. Indien de werknemer nalatig is om de GSM aan de Werkgever in goede staat te retourneren bij het einde van het dienstverband zal de werkgever de waarde van de GSM zoveel mogelijk bij de eindafrekening in mindering brengen.

Artikel 8 – Wijzigingen Overeenkomst
Werkgever behoudt zich het recht voor de inhoud van de Overeenkomst – binnen de grenzen van de redelijkheid en met instemming van de Ondernemingsraad – te wijzigen.

Cookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer uitlezen. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de site het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat ze onthouden in welke taal u de site wilt lezen.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Vitras.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Welke cookies gebruikt deze website?
Er zijn verschillende soorten cookies. Er worden cookies geplaatst door andere partijen dan Vitras (derden). Deze heten ook wel 'third party cookies'. Cookies van derden zijn gemaakt door of voor derden, worden door derden op uw computer opgeslagen, en alleen derden hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat wij geen zeggenschap hebben over en/of kennis hebben van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'.

Een voorbeeld van een derde die cookies plaatst op deze website is Google Analytics. Dit wordt ingezet om het gebruik van deze website te analyseren. Dit stelt ons in staat de website aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Andere derden die via deze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals LinkedIn en Twitter. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten om de content te promoten of te delen ("deel" of "tweet"). Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerkdiensten (welke regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Ook filmpjes op de website die u kunt bekijken via YouTube of Vimeo zijn door YouTube en Vimeo voorzien van cookies. Lees de privacyverklaring van YouTube en Vimeo om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

De website Vitras.nl gebruikt ook cookies (first party cookies), bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur te onthouden of wanneer u inlogt. Dan bewaart de site een cookie om te registreren dat u bent ingelogd en met welke rol. Dit is noodzakelijk om u toegang te kunnen verschaffen. Deze cookies worden alleen voor dit doeleinde gebruikt. 

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van deze website geen nieuwe cookies meer ontvangt. Hoe dat werkt, verschilt per browser. Raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.